HOME – [a work in progress]

Jun 18, 2014

versiunea română aici // Deutsche Version // for english click here

HOME – [a work in progress] - csoportos kiállítás
LÖRINCZ Ágnes, Dan MIH
ĂLȚIANU, SZATHMÁRY Lóránt, PITTMANN Zsófia, Doris SCHMID, Christoph SCHLESSMANN
Kurátor: 
LEHNER Andrea
2014. 06. 28. – 07. 20.
Megnyitó: 2014. 06. 27. 19:00

Martin Heidegger filozófus a modern ember növekvő hontalanságát „létfeledésnek” nevezte, és Theodor Fontane író megállapította, hogy „Csak idegenben tudjuk meg, hogy mit jelent nekünk a szülőföld”.

Ma a „haza” fogalmának fergeteges reneszánszát tapasztaljuk, annak ellenére, hogy objektív módon aligha fogható meg. Míg egyeseknek giccses pátoszérzést, egy idealizált kliséfogalmat vagy csupán egy fikciót, addig másoknak az emlékek helyét, egy önmagában nyugvó, megőrzött világot jelent. Az ingázás a különböző életközéppontok között, melyek között az egzisztenciánk felosztódik, mára normalitássá vált. Átok és áldás lenne ez egyszerre?

Ebben az értelemben a kiállítás címe, HOME – [a work in progress], a csak nehezen megfogható haza-fogalomra vonatkozik, amely egyfelől normatív elképzelésekkel és konvenciókkal, másfelől gyökeres változásokkal és fluktuációkkal áll kapcsolatban.

A kiállításon szereplő hat nemzetközi művész olyan kérdésfelvetésekre reflektál munkáiban, amelyek kihatnak a hétköznapi cselekvéseinkre, és megélt tapasztalatok különböző perspektíváit mutatják be. Honnan kapjuk az értékeinket, és egyáltalán, hová tartozunk? Szükségünk van a begyökerezettségre, egyáltalán lehetséges ez még? Hogyan őrizhetünk meg hagyományokat egy rohamosan az anonimitás irányába változó világban? Érezhetjük magunkat több helyen otthon? Ha igen, akkor ez jövőmodellé válik? A válaszok ezekre a kérdésekre tisztázatlanok és homályosak maradnak, mert egy állandó fejlődésben levő folyamat jellemzi őket éppúgy, mint a kiállításon bemutatott műveket.

A posztkommunista időkben, 1990 után, elsősorban az erdélyi régiót hatalmas kivándorlási hullám jellemezte. Egy jobb élet reményében az emberek hazájuktól távol keresték az integráció új lehetőségeit. Egyeseknek sikerült, hogy elvárásaiknak és vágyaiknak új kifejezést adjanak, és távol a hazától találták meg a boldogságukat, mások a honvágytól hajtva visszatértek szülőhazájukba. Ebben az értelemben a HOME – [a work in progress] című kiállítás egy olyan helyen valósul meg, amelyet elidegenedés, elvándorlás, újrabeilleszkedés, kisebbségi kérdések és különböző kultúrák és nyelvek határoznak meg, így többletjelentése van a  kiállítás kontextusában.

LEHNER Andrea

 


Video: Somogyi Csaba, Bartók Emese


Photo: MAGMA

 

HOME – [a work in progress] - expoziţie de grup
LÖRINCZ Ágnes, Dan MIHĂLŢIANU, SZATHMÁRY Lóránt, PITTMANN Zsófia, Doris SCHMID, Christoph SCHLESSMANN
Curator: Andrea LEHNER
28.06–20.07.2014
Vernisaj: 27.06.2014,  19:00


Filosoful Martin Heidegger numea dezrădăcinarea tot mai accentuată a omului modern „uitarea fiinţei” şi scriitorul Theodor Fontane constata că „De-abia străinătatea ne învaţă, ce avem noi în patria noastră.”

Astăzi conceptul de „patrie” cunoaşte o renaştere extraordinară, deşi acesta se lasă cu greu definit în mod obiectiv. Pentru unii reprezintă un sentiment patetic de prost gust, un clişeu idealizat sau doar o ficţiune, însă pentru alţii reprezintă locul amintirilor, o lume liniştită şi păstrată izolată. Pendularea între diferitele centre ale vieţii noastre, între care ne este împărţită existenţa, a devenit astăzi o normalitate. O fi aceasta binecuvântare și blestem în acelaşi timp?

În acest sens, titlul expoziţiei, HOME – [a work in progress], se referă la conceptul vag al patriei, care se leagă pe de o parte de reprezentări şi convenţii normative, iar pe de altă parte de schimbări radicale şi fluctuaţii. 

Cei șase artişti internaţionali expozanţi reflectează în lucrările lor la problematici care ne influenţează  acţiunile de zi cu zi şi prezintă diferite perspective ale experienţelor trăite. De unde ni se transmit valorile şi, de fapt, unde ne este locul? Avem nevoie de înrădăcinare, oare mai este posibilă? Cum putem să păstrăm tradiţii într-o lume care se îndreaptă rapid către anonimitate? Putem să ne simţim deodată în mai multe locuri acasă? Dacă da, poate deveni aceasta un model pentru viitor? Răspunsurile la aceste întrebări rămân neclare și încețoșate pentru că sunt caracterizate de un proces aflat în continuă evoluţie, ca şi operele expuse la această expoziţie.

În perioada postcomunistă, după 1990, în special Transilvania a fost marcată de o emigraţie puternică. În speranţa unei vieţi mai bune, mulţi oameni au căutat departe de patrie noi posibilităţi de integrare. Unii au reuşit să dea o nouă expresie aşteptărilor şi dorinţelor proprii şi au găsit fericirea departe de patrie, alţii, cuprinşi de dorul de casă, s-au întors în ţara natală. În acest sens, expoziţia HOME – [a work in progress] este realizată într-un loc marcat de înstrăinare, plecare, reintegrare, problematica minorităţilor, de culturi şi limbi diferite, care devine astfel de o însemnătate deosebită pentru contextul expoziţiei.


Andrea LEHNER


HOME – [a work in progress]  // Gruppenausstellung
KünstlerInnen: LÖRICZ Ágnes, Dan MIHĂLȚIANU, SZATHMÁRY Lóránt, PITTMANN Zsófia, Doris SCHMID, Christoph SCHLESSMANN
Eröffnung: Freitag, den 27. Juni 2014, 19:00 Uhr
Eröffnungsrede von  Andrea LEHNER, die kuratorin der Ausstellung
28. Juni – 20. Juli 2014. 

Der Philosoph Martin Heidegger bezeichnete die wachsende Heimatlosigkeit des modernen Menschen als "Seinsvergessenheit" und der Schriftsteller Theodor Fontane stellte fest, dass „Erst die Fremde (uns) lehrt, was wir an der Heimat besitzen.“

Heute erlebt der Begriff der „Heimat“ eine rasante Renaissance, obwohl er sich kaum objektiv fassen lässt. Stellt er für den einen ein kitschiges Pathosgefühl, einen idealisierten Klischeebegriff oder lediglich eine Fiktion dar, so ist er für den anderen ein Ort der Erinnerungen, eine in sich ruhende, in sich aufgehobene Welt. Das Pendeln zwischen verschiedenen Lebensmittelpunkten unter denen unsere Existenz aufgeteilt wird ist heute zur Normalität geworden. Ist das Fluch und Segen zugleich?

In diesem Sinne bezieht sich der Titel der Ausstellung, HOME – [a work in progress] auf den nur allzu schwer zu fassenden Heimatbegriff, der einerseits in Verbindung mit normativen Vorstellungen und Konventionen, anderseits mit Umbrüche und Fluktuation steht.

Die sechs internationalen Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung reflektieren in ihren Arbeiten Fragestellungen, die sich auf unser tagtägliches Handeln auswirken und zeigen diverse Perspektiven gelebter Erfahrungen. Woher bekommen wir unsere Werte vermittelt und wo gehören wir überhaupt hin? Brauchen wir die Verwurzelung, ist diese überhaupt noch möglich? Wie können wir Traditionen in einer sich rasch in Richtung Anonymität bewegende Welt bewahren? Können wir uns an mehreren Orten gleichzeitig heimisch fühlen? Wenn ja, wird das zu einem Zukunftsmodell? Die Antworten auf diese Fragen bleiben unklar und verschwommen, denn sie zeichnen sich durch eine sich ständig in Entwicklung befindenden Prozess aus, so wie die in der Ausstellung gezeigten Werke der Künstlerinnen und Künstlern.

In der postkommunistischen Zeit, nach 1990, erfuhr vor allem das Gebiet Siebenbürgen einen starken Wegzug. In der Hoffnung auf ein besseres Leben suchten die Menschen fernab der Heimat nach neuen Möglichkeiten der Integration. Einigen gelang es ihren Erwartungen und Sehnsüchte neuen Ausdruck zu verleihen und fanden fernab der Heimat das Glück, andere sind vom Heimweh gepackt in das Geburtsland zurückgekehrt. In diesem Sinne wird HOME – [a work in progress] an einem Ort realisiert, der geprägt von Entfremdung, Weggang, Neuintegration, Minderheitsthematik und diversen Kulturen und Sprachen, sinnstiftend für den Kontext der Ausstellung steht.

Andrea LEHNER


HOME – [a work in progress] - group exhibition
LÖRINCZ Ágnes, Dan MIHĂLŢIANU, SZATHMÁRY Lóránt, PITTMANN Zsófia, Doris SCHMID, Christoph SCHLESSMANN
Curator: Andrea LEHNER
28.06–20.07.2014
Vernissage: 27.06.2014,  19:00

The philosopher Martin Heidegger described the growing homelessness [Heimatlosigkeit] of modern man as "oblivion of Being" and the writer Theodor Fontane stated that "Only by experiencing the foreign can we truly learn what home means to us." 

Today we can experience a swift renaissance of the concept of "home", though it can be hardly grasped objectively. While for some it means a kitschy feeling of pathos, an idealized cliché concept or merely a fiction, for others it is a place of memories, a preserved world, resting in itself. Commuting between the different centres of our life between which our existence is divided has by now become normal. Is this a blessing and a curse at the same time?

In this sense, the title of the exhibition, HOME - [a work in progress], refers to the elusive concept of home, which is related, on the one hand, to normative ideas and conventions, on the other hand, to radical changes and fluctuations.

The six international artists taking part in the exhibition reflect in their work on issues that affect our everyday actions and present various perspectives of lived experience. Where do we get our values ​​from and where do we belong at all? Do we need the roots, is this still possible? How can we preserve traditions in a world rapidly moving towards anonymity? Can we feel at home in several places? If so, then does it become a model for the future? The answers to these questions remain unclear and blurry, because they, similarly to the works presented at the exhibition, are characterized by a process in continuous development.

In the post-communist period, after 1990, mainly the territory of Transylvania was characterized by a huge wave of emigration. In the hope of a better life people sought new ways of integration far from their homes. Some managed to give new expression to their expectations and desires and found happiness far away from home, while others, driven by homesickness, returned to their homeland. In this sense, the exhibition entitled HOME - [a work in progress] is realized at a place marked by alienation, emigration, reintegration, minority issues and diverse cultures and languages, acquiring thus additional meanings in the context of the exhibition.

Andrea LEHNER


Szervező / Organizator / Organizer: Magma Kortárs Közeg Egyesület Partnerek / Partener / Partners: Kovászna Megye Tanácsa, Székely Nemzeti Múzeum Támogatók / Sponsori / Supporters: Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális Fővárosa, Bethlen Gábor Alap, Institut für Auslandsbeziehungen Média partnerek / Parteneri media / Media Partners: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes