Our Future in the Desert

Feb 04, 2020

magyar verzió itt // versiunea română aici

 EXHIBITION EXTENDED UNTIL 10 JULY 2020! 
Our Future in the Desert
an exhibition by András Cséfalvay

OPENING: Friday, February 07, 2020, 7 PM, video message by Borbála Szalai
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space (P-ța Libertății No. 2, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
ON VIEW: till March 22, 2020, every day except for Mondays and holidays, between 11 AM-7 PM


How shall we face the desert; the heat covering everything, the vast amount of stones, the future? András Cséfalvay does not look for answers or the illusion of sollution, instead, he juxtaposes different world views and forms of knowledge emanating immutability, which are capable of showing the same questions and so-called ‘facts’ from totally different perspectives.

In his videos he gives voice to all those overshadowed, forgotten or silenced sounds that are relegated to the background in narratives characteristic of our rational world view. Sounds that no longer exist, extinct animals, dinosaurs, stones and ambassadors of distant planets become audible. There manifest the error, the hypothesis, the reason and the irrational, the scientific and the magical thinking. In his video installations different spiritual and scientific views clash and play off one against the other again and again. Such a confrontation of distinct world views, models that interpret, systematize and organize the reality, as well as scientific ideas that contradict one another sheds light on the desision processes, hierarchical relations, power aspects and individual, community or even national interests lying in the background of (scientific) facts. The facts are not tools that make possible the understanding of a total truth, since the assumption that this single truth – if there is one of this sort – would be accessible for us is both useless and arrogant.

Cséfalvay freely selects within our image of reality placed among the coordinates of rules and rational systems, according to which ‘truth’ proves to be the most useful in the given situation. He searches the relevant place of the possibility of breaking the rules, of altering the facts in any moment, of mysticism and the inexplicable, and examines whether we can hear what the desert proposes to us, whether we are capable of changing our viewpoint, even if failure is inevitable.

Borbála Szalai

András Cséfalvay (1986) lives and works in Bratislava. Following his studies in mathematics and painting he obtained a doctoral degree at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. In 2009 he was the winner of the Oskar Čepan Award. 
He works with a wide array of media, usually with the aim of bending reality to unexpected angles, whilst something new can be discovered.

andrascsefalvay.com

Organizers: MAGMA Contemporary Medium Association, Covasna County Cultural Center, Székely National Museum Partner: Covasna County Council Sponsors: EET – Hungary, NKA - The National Cultural Fund of Hungary

Photo: MAGMA & Levente Vargyasi
More images / További képek / Mai multe imagini >>


 MEGHOSSZABBÍTVA 2020. JÚLIUS 10-IG! 
Jövőnk a sivatagban
Cséfalvay András kiállítása

MEGNYITÓ: 2020. február 7., péntek 19 óra, megnyitóüzenet: Szalai Borbála
HELYSZÍN: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia)
A kiállítás 2020. március 22-ig látogatható, hétfő és ünnepnapok kivételével, naponta 11-19 óra között.


Hogyan nézzünk szembe a sivataggal; a mindent beborító forrósággal, a monoton és kilátástalan kőrengeteggel, a jövővel? Cséfalvay András nem válaszokat vagy a megoldás illúzióját keresi, hanem olyan különböző világnézeteket és megingathatatlanságot sugárzó tudásokat helyez egymás mellé, melyek képesek teljesen más perspektívából láttatni ugyanazokat a kérdéseket és úgynevezett "tényeket".

Videóiban hangot ad azoknak az árnyékban maradt, elfeledett vagy elhallgattatott hangoknak, amiknek a racionális világképünkre jellemző narratívákban nem jut szó. Megszólalnak valaha talán létezett, de mára már eltűnt hangok, kihalt állatok, dinoszauruszok, kövek és távoli bolygók nagykövetei. Teret kap a tévedés, a hipotézis, a ráció és az irracionális, a tudományos és a mágikus gondolkodás. Videóinstallációiban különböző spirituális és tudományos nézetek ütköznek, majd játsszák ki újra és újra egymást. Az eltérő világképek, a valóságot értelmező, rendszerező és szervező modellek, és az egymásnak ellentmondó tudományos elképzelések ilyen fajta konfrontálása rávilágít a (tudományos) tények hátterében munkálkodó döntési folyamatokra, hierarchikus viszonyokra, hatalmi szempontokra, és egyéni, közösségi vagy akár nemzeti érdekekre. A tények nem egy totális igazság megértését lehetővé tevő eszközök, hisz felesleges és egyben arrogáns is az a feltételezés, hogy ez az egy igazság – már ha létezik ilyen – hozzáférhető lenne a számunkra.

Cséfalvay szabadon válogat a szabályok és racionális rendszerek koordinátái közé rendezett valóság-képünkön belül, aszerint, hogy az adott szituációban melyik  ’igazság’ bizonyul a leghasznosabbnak. A szabályok megszeghetőségének, a tények bármelyik pillanatban történő megmásíthatóságának, a misztikumnak, vagy a megmagyarázhatatlannak keresi a releváns helyét és azt vizsgálja, hogy vajon meghalljuk-e azt, amit a sivatag javasol számunkra, és képesek vagyunk-e nézőpontot váltani, még akkor is, ha a bukás elkerülhetetlen?

Szalai Borbála

Cséfalvay András (1986) Pozsonyban él és dolgozik. Festészeti és matematikai tanulmányai után 2015-ben szerzett doktori fokozatot a Szlovák Képzőművészeti Egyetemen. 2009-ben elnyerte az Oskár Čepan-díj fődíját.
Munkáiban tudáselmélettel, tudomány történettel, az anyagi valóság és hasznos fikció kapcsolatával foglalkozik. Foglalkoztatja a halk hangok politikája, avagy, hogyan lehet olyan hangokat beemeli a domináns diszkurzusba, amelyek reprezentáció nélkul maradtak: kulturális, emberi, állati, tárgyi kisebbségeket.

andrascsefalvay.com

Szervezők: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Kovászna Megyei Művelődési Központ, Székely Nemzeti Múzeum Partner: Kovászna Megye Tanácsa Támogatók: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap


 EXPOZIŢIE PRELUNGIT PÂNĂ LA 10 IULIE 2020! 
Viitorul nostru în deșert
o expoziție de András Cséfalvay

VERNISAJ:  vineri, 07 februarie, 2020, orele 19:00, mesaj video de Borbála Szalai
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (P-ța Libertății Nr. 2, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România)
Expoziția poate fi vizitată până în 22 martie 2020, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.


Cum să înfruntăm deșertul; arşiţa care acoperă totul, peisajul nesfârşit, fără ieşire, monoton, de piatră, viitorul? András Cséfalvay nu caută răspunsuri sau iluzia soluției, în schimb, el juxtapune puncte de vedere și forme diferite de cunoaștere care emană imuabilitate, care sunt capabile să arate aceleași probleme și așa-numitele „fapte” din perspective total diferite.

În video-urile sale, el dă voce tuturor acelor sunete întunecate, uitate sau tăcute care sunt retrogradate în fundalul narațiunilor caracteristice viziunii noastre raționale despre lume. Sunete care nu mai există, animale dispărute, dinozauri, pietre și ambasadori ai planetelor îndepărtate devin audibile. Acolo se manifestă eroarea, ipoteza, motivul și iraționalul, gândirea științifică și magică. În instalațiile sale video se ciocnesc diferitele viziuni spirituale și științifice pentru a se dejuca iar şi iar. O astfel de confruntare a viziunilor asupra lumii distincte, a modelelor care interpretează, sistematizează și organizează realitatea, precum și ideile științifice care se contrazic demască procesele de decizie, relațiile ierarhice, aspectele puterii și interesele individuale, comunitare sau chiar naționale aflate în fundalul faptelor (științifice). Faptele nu sunt instrumente care să permită înțelegerea unui adevăr total, deoarece presupunerea că acest adevăr unic – dacă există unul de acest gen – ar fi accesibil pentru noi este inutil și arogant.

Cséfalvay selectează în mod liber între percepţiile noastre despre realitate marcate de coordonatele regulilor și sistemelor raționale, după criteriul: care „adevăr” se dovedește a fi cel mai util în situația dată. El caută locul relevant al posibilității de a încălca regulile, de a modifica faptele în orice moment, de misticism sau inexplicabil și examinează dacă putem auzi ce ne propune deșertul, dacă suntem capabili să ne schimbăm punctul de vedere, chiar și dacă prăbuşirea este inevitabilă.

Borbála Szalai


andrascsefalvay.com

Organizatori: Asociația Medium Contemporan MAGMA, Centrul de Cultură al Județului Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc Partener: Consiliul Județean Covasna Sponsori: EET – Ungaria, NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes